هوش مصنوعی

امروزه پیشرفت هوش مصنوعی بطور جشمگیری افزایش داشته است